Klub info

Leje af klubhuset

Fra 2016 er det kun medlemmer af Pandrup Skytteforening, der kan leje lokalerne. Al henvendelse vedrørende leje af vores lokaler, bedes rettes til Hans Frandsen. Tlf. 20582219

Tale ved foreningens 40 års jubilæum 1974 – 2014

Først vil jeg gerne sige tak til alle de fremmødte her i dag til foreningens jubilæum og en tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget med at give en hjælpende hånd her i foreningen.

I 1974 var der nogle interessenter som blev enige om at danne en skytteforening og den blomstrede op og havde på et tidspunkt ca 100 – 120 medlemmer og det må siges at være en stor forening på dette tidspunkt. Det har ikke være en dans på roser for foreningen, der har været både op og nedture i de 40 år foreningen har eksisteret i, og hvis man se på det medlems tal som vi har i dag ca. 90 er det ikke mange medlemmer der mangler for at vi ligger på samme antal som for 40 år siden.

Det er også et lidt specielt jubilæum vi holder det er nemlig et dobbelt jubilæum da vores skydeinstruktør og bestyrelses medlem Hans Frandsen har 40 års jubilæum som medlem af foreningen. Så hermed stort tillykke til både foreningen og Hans med deres jubilæum, og endnu engang tak til alle som har trodset det kolde efterårsvejer og er mødt op her for at fejre denne glædelige begivenhed og gøre den til en stor festdag.

Så endnu engang tak til alle fremmødte her i dag, jeg håber vi alle vil få en dejlig dag sammen her i dag, så vel mødt alle sammen.

Foreningen blev dannet den 6-2-1974.

Formand Ove Kringelborhn.

Skydning som idrætsgren

Skydning udmærker sig blandt andet ved at være en af de få idrætsgrene, hvor hele familien kan deltage –  uanset alder og færdighed.

Du kan gå lige ind fra gaden og deltage. Det kræver hverken færdigheder, talent, kondition, specielt tøj eller udstyr. Riffel eller pistol låner du i skytteforeningen.

Du kan “nøjes” med at træne i din forening. Der er ikke noget krav om deltagelse i stævner eller konkurrencer.

Vi deltager i turneringer hvor vi konkurrerer med andre foreninger under DDS-Nordjylland.

Foreningens historie

På generalforsamling den 6/2 1974 stiftede en kreds af interessenter Pandrup Kommunes Skytteforening. I løbet af foråret og sommeren blev der arbejdet på at etablere lokaler og baner i Jetsmarkhallens kælder, således at alt kunne være klar til indvielse. Den nøjagtige dato for indvielse husker jeg ikke, men det var i begyndelsen af efteråret. Jeg mødte op en af de første aftener og blev medlem af foreningen, hvilket jeg iøvrigt har været siden.

Det var en periode med masser af aktivitet og medlemmer, 110-120, så det krævede noget tålmodighed af skytterne bl.a. på grund af den lange ventetid. På det tidspunkt var der ikke direkte adgang mellem klublokale og skydebane. Klublokalet lå i øvrigt der, hvor bokseklubben nu har træningslokale, derfor måtte skytterne sidde udenfor skydebanen og vente. Jeg tror, jeg havde været medlem i en til to måneder, da jeg en aften blev spurgt, om jeg ikke ville hjælpe lidt til ved “kassen”. Og før jeg vidste af det, var jeg rodet ind i foreningsarbejde til op over begge ører. Jeg mener, der gik et par år, inden jeg blev medlem af bestyrelsen og et til to år efter formand for foreningen – denne post bestred jeg i fire år – hvorefter jeg mente, at der skulle nye kræfter til.

I begyndelsen af foreningens virke var der træning 2 gange om ugen og kun med gevær. Det var først efter et par år, at der blev indkøbt 2 stk. pistoler, High Standard model Military. De trænger dog efterhånden til at blive skiftet, for de er stadig i brug i foreningen.

Jeg blev straks varm på pistolskydning og har faktisk ikke skudt med andet siden. Jeg
anskaffede dog min egen pistol i 1980, en High Standard model Victor, til den nette sum af kr. 1600,00. På grund af det store medlemstal og dermed tidspres, kunne vi pistolskytter ikke få lov til at skyde en hel serie, vi måtte nøjes med samme antal skud som geværskytterne. Det er der dog rådet bod på siden. Der var træning 2 gange om  ugen,
både gevær og pistol sammen, det gik helt fint. På det tidspunkt havde jeg ingen små børn, så der var masser af tid, både til træning og foreningsarbejde, hvilket resultaterne også bar præg af. Det er gået ned ad bakke lige siden.

I en årrække havde vi fugleskydning på programmet – Arne Møller – Al-sport havde fabrikeret en “fugl” til formålet. Han ville gøre det godt, så den blev lavet i egetræ og de forskellige plader i messing. Pladerne var bundet fast med pianotråd – jo det var stærke sager – men, men, men, desto hårdere materiale, jo lettere går det i stykker. Jeg tror ikke der blev skudt 25 skud, så var alt skudt i smadder. Året efter blev fuglen lavet i masonit på spånplader og derimellem en metalplade. Desuden havde vi købt patroner med reduceret ladning – vi var nær aldrig blevet færdig.
I forbindelse med fugleskydningen blev der solgt lodsedler,således at den, der havde skudt en plade ned, trak et nummer. Man kunne på den måde vinde en præmie i fugleskydningen uden at deltage.

Navnet Pandrup Kommunes Skytteforening blev til af rent politiske årsager, idet der, som alle ved, altid har været tvister mellem Kaas og Pandrup bare se på placeringen af Hallen. Men navnet virker noget kommunalt, og desuden kostede det en masse penge i udgifter til gravering, så lidt efter lidt forsvandt “kommunes” og det officielle navn i dag er Pandrup
Skytteforening.

Leif Søborg Madsen, formand
1976-81

VEDTÆGTER FOR PANDRUP SKYTTEFORENING

 • §1

stk. 1. Foreningens navn er Pandrup Skytteforening. Hjemsted er Jammerbugt kommune.

stk. 2. Foreningen er stiftet den 6. februar 1974.

 • §2

Foreningens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 • §3

Pandrup Skytteforening er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning, Dansk Sportsskytte Forbund (DSF), Jyllands Skytte Forbund (JSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt disses love og bestemmelser.

 • §4

stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

stk. 3. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, det efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 • §5

Ved indmeldelse i foreningen betales et kontingent, som fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 • §6

stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for foreningen, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.

stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingent.

stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 • §7

stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2. Formanden er på valg hvert år. Af de 6 bestyrelsesmedlemmer vælges 3 hvert år, og alle valg gælder 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanter vælges hvert år

stk. 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktiv medlem, der er fyldt 18 år.

stk. 4. Udgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen sig med et andet medlem, 1 suppleanten eller 2 suppleanten der for så vidt vedkommende kan godkendes ved første kommende generalforsamling, indtræder i det udtrådte medlems valgperiode.

stk. 5. Der vælges 2 revisorer for et år af gangen.

 • §8

stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned, og indkaldes skriftlig/annonceres i et lokalt blad med mindst 8 dages frist.

stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftlig til formanden senest l uge før generalforsamlingen.

stk. 3. Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.

stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af disse vedtægter 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske herom.

 • §9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 2 repræsentanter til Jetsmarkhallens repræsentantskab.
 11. Eventuelt

 

 • §10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når ¼ af foreningens aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • §11

stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Kasseren styre regnskabet og har fuldmagt til at udbetale og inddrive penge. Regnskabet fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde.

stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til på foreningens vegne at foretage dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg, pantsætning m. v.

 • §12

stk. 1. Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen den udøvende myndighed.

stk. 2. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 4. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

stk. 5. Der føres protokol over det på møderne behandlede og vedtagne.

stk. 6. Bestyrelsen har ret til at nedsætte underudvalg i det omfang, der er behov herfor. Bestyrelsen udpeger selv medlemmerne hertil.

 • §13

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 • §14

stk. l. Foreningens medlemmer har pligt til at gøre sig bekendt med, og overholde de til enhver tid gældende sikkerhedsregler for skydning, samt det ordensreglement der gælder for ophold i lokalerne.

stk. 2. Nægter et medlem at overholde reglementerne, kan bestyrelsen nægte vedkommende adgang.

 • §15

stk. l. Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer ønsker den opretholdt.

stk. 2. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

stk. 3. I tilfælde af opløsning deponeres foreningens våben, kartoteker mv. ved DGI Nordjylland Skydning og foreningens midler skal hensættes i et lokalt pengeinstitut i mindst 5 år. Såfremt foreningen ikke er gendannet inden udløbet af denne frist, skænkes alle værdier til DGI Nordjylland Skydning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 05. april 2017.

Comments are closed.