for Pandrup Skytteforening

 • §1

Foreningens navn er Pandrup Skytteforening. Hjemsted er Jammerbugt kommune.
Foreningen er stiftet den 6. februar 1974.

 • §2

Foreningens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel.

 • §3

Pandrup Skytteforening er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning, og hermed underlagt disses love og bestemmelser.

 • §4

Stk. 1.
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen
på førstkommende generalforsamling. En anke afgøres af generalforsamlingen, se §8 stk. 4
Stk. 3.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til
politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, det efter bestyrelsens skøn af
hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 • §5

Ved indmeldelse i foreningen betales et kontingent, som fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 • §6

Stk. 1.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for foreningen,
for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.
Stk. 2.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingent.
Stk. 3.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

 • §7

Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
Formanden er på valg hvert år. Af de 6 bestyrelsesmedlemmer vælges 3 hvert år, og alle valg gælder 2 år. Genvalg
kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanter vælges hvert år.
Stk. 3.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert engageret medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 4.
Udgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen sig med et andet medlem, 1 suppleanten eller 2
suppleanten der for så vidt vedkommende kan godkendes ved første kommende generalforsamling, indtræder i det ud
trådte medlems valgperiode.
Stk. 5.
Der vælges 2 revisorer for et år af gangen.

 • §8

Stk. 1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes
skriftlig ved opslag i skydelokale – hjemmeside og  Facebook med mindst 8 dages frist.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftlig til formanden senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Stk. 3.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år,  har stemmeret. Stemmeretten for medlemmer under 15 år, udøves af en forælder.
Stk. 4.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af disse vedtægter
2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske herom.

 • §9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 2 repræsentanter til Jetsmarkhallens repræsentantskab.
 11. Eventuelt
 • §10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når ¼ af foreningens aktive
medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • §11

Stk. 1.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Kassereren styrer regnskabet og har fuldmagt til at udbetale og inddrive penge. Regnskabet fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde.
Stk. 2.
Bestyrelsen er berettiget til på foreningens vegne at foretage dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg, pantsætning m. v.

 • §12

Stk. 1.
Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen den udøvende myndighed.
Stk. 2.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, dog minimum én gang pr. kvartal.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Stk. 5.
Der føres protokol over det på møderne behandlede og vedtagne.
Stk. 6.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte underudvalg i det omfang, der er behov herfor. Bestyrelsen udpeger selv medlemmerne hertil.

 • §13

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 • §14

Stk. l.
Foreningens medlemmer har pligt til at gøre sig bekendt med, og overholde de til enhver tid gældende sikkerhedsregler
for skydning, samt det ordensreglement der gælder for ophold i lokalerne.
Stk. 2.
Nægter et medlem at overholde reglementerne, kan bestyrelsen nægte vedkommende adgang.

 • §15

Stk. l
Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer ønsker den opretholdt.
Stk. 2.
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
Stk. 3.
I tilfælde af opløsning deponeres foreningens våben, kartoteker mv. ved DGI Nordjylland Skydning og foreningens
midler skal hensættes i et lokalt pengeinstitut i mindst 5 år. Såfremt foreningen ikke er gendannet inden udløbet af
denne frist, skænkes alle værdier til DGI Nordjylland Skydning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23-03-2023.